Algemene voorwaarden Huisdierservice van Geffen

 

Artikel 1 – Definities

1.1     Opdrachtnemer: Huisdierservice van Geffen (HvG), gevestigd aan de Kuipers Rietbergstraat 194, 5348 SM Oss.

1.2     Opdrachtgever: Persoon (hondenbezitter en/of bezitter van andere huisdieren) die de opdrachtovereenkomst heeft ondertekend.

1.3     Opdracht: Het uitlaten of opvangen van de hond(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer.

1.4     Opdrachtovereenkomst: Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer de honden van de opdrachtgever op de afgesproken dagen uitlaat tegen een door de opdrachtgever vooraf afgesproken en te betalen tarief, dan wel huisdieren van de opdrachtgever opvangt tegen een door de opdrachtgever vooraf afgesproken en te betalen prijs.

1.5     Hond(en): Hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelaten worden.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

2.2     Op alle overeenkomsten alsmede op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2.3     Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijkingen van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

2.4     Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen of aan te passen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van dergelijke documenten.

2.5     Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitlaat- of oppashonden (dieren) op grond van atypisch of probleemgevend gedrag te weigeren.

2.6     Uw hond een halsband te dragen (geen slippende, of ander correctiemateriaal). Uw hond dient gechipt en geregistreerd te zijn.

 

Artikel 3 – Gezondheid

3.1     Uw hond dient aantoonbaar ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktail alsmede tegen hondenhoest. Tevens dient uw hond vrij te zijn van luizen, teken, vlooien en wormen.

3.2     De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten van de hond. Eventuele ziekten en/of afwijkingen moeten vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.

3.3     De opdrachtgever – indien niet direct bereikbaar – machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ziekte e.d. van de honden, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren, die indien nodig medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.

3.4     De opdrachtgever – indien niet direct of niet binnen de daarvoor nodige tijd bereikbaar – machtigt opdrachtnemer om in geval van plotselinge sterfte op koste van de opdrachtgever voor de begrafenis of crematie van de hond zorg te dragen. Eventuele speciale, hierop betrekking hebbende wensen kan de opdrachtgever vanzelfsprekend al laten opnemen in de overeenkomst met de opdrachtnemer.

 

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

4.1     Opdrachtgever is verplicht waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken over zijn/haar huisdier aan opdrachtnemer.

4.2     Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet vermelden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

4.3     Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken dagen en tijden. Indien het huisdier niet aanwezig is worden de kosten onverminderd in rekening gebracht.

4.4     Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar het huisdier, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.

4.5     Uw huisdier moet opgenomen zijn in uw eigen W.A. verzekering. U blijft als eigenaar van uw dier te allen tijde aansprakelijk voor door uw dier aangerichte schade.

4.6     Opdrachtgever wordt, indien nodig, door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van het huisdier en vice versa.

4.7     Bij verhindering dient de opdrachtgever van de huisdieren voor de afgesproken datum ven verzorging/uitlaatbeurt om uiterlijk 24 uur van te voren af te melden of te wijzigen. Afmeldingen na dit termijn worden volgens normaal tarief berekend.

4.8     Bij annulering/afzeggen  van de overeenkomst m.b.t. dagopvang of vakantieopvang geldt een annuleringstermijn van 1 maand. Bij annuleringen binnen de termijn van 1 maand wordt 50% van het geldende tarief in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 48 uur wordt 100% van het volledige tarief in rekening gebracht.

4.9     Bij annulering/afzeggen van de overeenkomst m.b.t. de hondenuitlaatservice geldt geen annuleringstermijn.

4.10   De opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en inboedel aangericht door een natte en vieze hond.

4.11   De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat al het benodigde voer en overige benodigdheden, die nodig zijn om uw huisdier optimaal te kunnen verzorgen, ruimschoots op de aangegeven plaats aanwezig zijn.

4.12   M.b.t. de huisdierverzorging dient de opdrachtgever lijst te verstrekken met daarop alle werkzaamheden, details en aandachtspunten voor opdrachtnemer.

4.13   Er wordt door opdrachtgever en opdrachtnemer een opdrachtovereenkomst ondertekend waarop vermeld staat het telefoonnummer waarop de opdrachtgever is te bereiken. Tevens wordt er getekend voor de sleutel die ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtnemer.

4.14   De opdrachtgever is verplicht zijn/haar huisdier te laten chippen en registreren

4.15   De hond van de opdrachtgever dient in het bezit te zijn van het dierenpaspoort en hondenpenning

 

Artikel 5 – Rechten en plichten van Huisdierservice van Geffen

5.1    Opdrachtnemer zal uw huisdier altijd met de groots mogelijke zorg behandelen.

5.2    Indien nodig wordt door de opdrachtnemer een dierenarts geraadpleegd. Bij calamiteiten wordt er een dierenambulance ingeschakeld. De kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

5.3    De opdrachtnemer heeft het recht om wandelingen af te zeggen/te staken, wanneer de taken door weeromstandigheden niet uit te voeren is. Bij temperaturen vanaf 27 graden of extreme gladheid zal de opdrachtnemer geen huisdieren in de auto meenemen. In dat geval zal uw hond in uw omgeving individueel worden uitgelaten.

5.4    De eventuele sleutel, beschikbaar gesteld door de opdrachtgever, wordt door de opdrachtnemer met de grootst mogelijke zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het toetreden van de afgesproken ruimte. De sleutel wordt uitsluitend gelabeld met de naam van uw huisdier.

5.5    De opdrachtnemer heeft het recht om met opgaaf van redenen uw hond te weigeren, denk hierbij aan kwetsuren en/of gedragsuitingen naar de opdrachtnemer.

5.6    De opdrachtnemer heeft het recht tot directe opzegging van de overeenkomst.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheidsstelling

6.1    Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door het huisdier van de opdrachtgever.

6.2    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in de woning van de opdrachtgever.

6.3    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de ontsnapping van uw huisdier. Opdrachtnemer zal er zorg voor dragen dat om uw huisdier terug te vinden.

6.4    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ziektes, infectie, letsel en/of aandoeningen welke uw hond tijdens een wandeling of opvang op zou kunnen lopen.

6.5    Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht opdrachtnemer geen diensten kan leveren wordt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Mogelijk worden collega's ingeschakeld.

6.6    Eigenaar van het huisdier is volgens De Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar huisdier toebrengt aan anderen of aan eigendommen van derden

 

Artikel 7 – Betalingen

7.1    Alle tarieven vermeldt op de website www.huisdierservice-van-geffen.nl zijn inclusief 21% BTW.

7.2    Het door de opdrachtnemer te betalen bedrag dient binnen 8 dagen na ontvangst over te maken op de vermelde bankrekening o.v.v. het factuurnummer.

7.3    Is het bedrag niet binnen 22 dagen bijschreven zal opdrachtnemer een herinnering versturen zonder toeslag.

7.4    Is het bedrag niet binnen 71 dagen bijgeschreven volgt er een aanmaning waarbij het bedrag is verhoogd met 25% en wordt de dienstverlening ogenblikkelijk gestaakt. Wordt er alsnog aan de betaling voldaan zal de dienstverlening worden hervat.

7.5    Is het bedrag niet binnen 101 dagen bijgeschreven is opdrachtnemer gerechtigd alle rechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Er kan geen sprake zijn van hervatting van de dienstverlening.

 

Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht

8.1    In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtnemer binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

8.2    Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

8.3    Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid van alle bepalingen van deze voorwaarden tot gevolg.

 

Artikel 9 - aanvullende voorwaaarden hondenschool

9.1    Opdrachtnemer garandeert dat de lessen onder leiding staat van een gediplomeerd instructeur.

9.2    Opdrachtnemer verwacht dat opdrachtgever op tijd aanwezig is en indien opdrachtgever verhinderd is dat men dat tijdig laat weten.

9.3    Het gebruik van correctiemateriaal zoals slipkettingen, gentle leaders is noet toegestaan. 

9.4    Het gebruik van flexlijnen is niet toegestaan.